Member & Topic

Associate Professor

Dr. Yayoi KANEKO

Doctor course students

XU JUN (Ph.D.)

ZHOU Haoyu(D3)

LI Cong (D2)

Master course students

Kentaro USHIKI (M2)

Shuichiro SAWADA(M2)

Shogo FUJITA (M1, International Innonative Agricultural Science Program)

Tsukasa MORIYA (M1)

Bachelor students

Yuki OTAKE (B4)

Keigo SHIROTA (B4)

Ichiro TAGUCHI (B4)

Research students

QIAO Shufan

QUERARD Fabien

Research secretary

Mutsumi HOSOKAWA